OPRACOWANE ZBIORY DANYCH

W trakcie budowy systemu SIP miasta Piekary Śląskie duży nacisk położono na przygotowanie zbiorów danych, którymi system został zasilony. Uporządkowaniu, dostosowaniu lub informatyzacji poddanych zostało ponad 70 różnorodnych zbiorów danych przestrzennych, ewidencji oraz rejestrów publicznych. W wyniku tych działań utworzono wynikowe warstwy tematyczne, podzielone na trzy zasadnicze grupy:

 • zasób danych podstawowych (referencyjnych), do których zaliczyć można:
  • ewidencję gruntów i budynków, w szczególności numeryczną mapę ewidencyjną,
  • bazę danych obiektów topograficznych oraz geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia technicznego,
  • bazę danych osi dróg i ulic oraz lokalizacji numerów adresowych,
  • ortofotomapy,
 • repozytorium danych tematycznych, do których zaliczono:
  • publiczne rejestry, ewidencje i wykazy pochodzące z kilku wydziałów Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich, m.in.: warstwy lokalizacji różnorodnych decyzji administracyjnych, ewidencje nieruchomości Skarbu Państwa, Powiatu i Gminy, obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (jako załączniki graficzne w postaci rastrowej oraz jako mapy obiektowe), wykazy obiektów użyteczności publicznej, inne mapy i opracowania tematyczne (np. mapy: topograficzna, sozologiczna, geologiczna, hydrogeologiczna, geośrodowiskowa)
 • zasób metadanych geoinformacyjnych:
  • opracowane dla wszystkich zgromadzonych w SIP warstw tematycznych i baz danych zbiory metadanych w oparciu o przepisy wykonawcze Dyrektywy INSPIRE.

Część danych opracowanych w ramach projektu dostępna jest tylko dla użytkowników wewnętrznych oraz zewnętrznych rejestrowanych (posiadających odpowiednie uprawnienia), gdyż zawiera informacje wrażliwe (np. dane osobowe) lub też takie, których udostępnianie związane jest z naliczeniem opłat urzędowych

Geoportal miejski

Nowoczesne informatyczne środowisko umożliwiające współpracę użytkowników z administracją publiczną.

Geoportal zarządzania kryzysowego

Miejsce publikowania informacji związanych z bezpieczeństwem.

Portal inwestora

Informacje istotne dla inwestorów. Funkcja badania przydatności inwestycyjnej

Portal metadanych

Pełny zakres bazy danych przestrzennych SIP, katalog biblioteczny" zbiorów danych przestrzennych .

Aplikacja obsługi klientów PZGiK

Aplikacja do zdalnej obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"

Aktualnie serwis przegląda osób: 7 ( ostatnia godzina )
HyperView

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na ten tekst - komunikat nie będzie więcej się pojawiał.
Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.