O PROJEKCIE

Przedmiotem projektu pn. „Budowa Centrum Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie miastem Piekary Śląskie” wdrażanego w Urzędzie Miasta w Piekarach Śląskich jest budowa zintegrowanego systemu polegającego na połączeniu w jednym miejscu informatycznych baz danych funkcjonujących w urzędzie w celu maksymalnego wykorzystania zawartych w nich informacji, z jednoczesnym zwiększeniem zakresu i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną. Wynikiem projektu jest System Informacji Przestrzennej, który w zakresie infrastruktury informacyjnej obejmuje dane z zakresu: ewidencji gruntów i budynków, planowania przestrzennego i architektury, gospodarki komunalnej, gospodarki nieruchomościami, ekologii i rolnictwa, ochrony środowiska, działalności gospodarczej na terenie miasta, systemu podatkowego, inwestycji miejskich, mapy zasadniczej i topograficznej, ortofotomapy i inne.

Ze względu na zaplanowany charakter projektu (back-office) wdrożenie obejmowało przede wszystkim budowę systemu wewnątrz struktury Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich wspomagającego działania związane z wykonywaniem zadań statutowych i usprawniającego przepływ informacji wewnątrz komórek organizacyjnych, a także pomiędzy nimi, a w dalszej kolejności umożliwiając świadczenie na zewnątrz usług związanych z informacją przestrzenną, czyli działaniami na zewnątrz organizacji (elementy front – office).

Celem bezpośrednim projektu było wdrożenie nowoczesnego, zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w jednostce administracji samorządowej, jaką jest Gmina Piekary Śląskie, z dodatkowym uwzględnieniem realizacji publicznych usług elektronicznych, poprzez rozbudowę zasobów informacyjnych, informatycznych oraz technicznych urzędu.

 Wśród celów ogólnych (pośrednich) projektu są:

 • osiągnięcie kompletności i możliwie najwyższej jakości kluczowych dla wszystkich użytkowników danych poprzez informatyzację i aktualizację zasobów źródłowych,
 • zwiększenie ilości i jakości oraz przystępności i łatwości percepcji informacji udostępnianych użytkownikom publicznym (mieszkańcom, turystom, inwestorom) poprzez budowę i wdrożenie portali, w szczególności interaktywnego planu miasta prezentującego wiele różnorodnych danych przestrzennych,
 • skrócenie czasu realizacji procedur administracyjnych przez pracowników Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich, dzięki szybszemu dostępowi do kompleksowych informacji pochodzących z wielu komórek organizacyjnych urzędu, w jednym systemie o charakterze hurtowni danych przestrzennych,
 • usprawnienie obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego oraz podjęcie współpracy z przedsiębiorstwami branżowymi dzięki rozbudowie funkcjonalnej systemu do obsługi PZGiK,
 • zwiększenie ilości i jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta w Piekarach Śląskich drogą elektroniczną, służbom i strażom odpowiedzialnym za ład i bezpieczeństwo publiczne, społeczeństwu, instytucjom i podmiotom gospodarczym poprzez wdrożenie nowych aplikacji i portali.
 • uzyskanie interoperacyjności z innymi węzłami Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP) poprzez utworzenie metadanych geoinformacyjnych i ich publikację w portalu metadanych oraz wdrożenie usług INSPIRE,
 • zwiększenie świadomości i wiedzy mieszkańców w zakresie informacji przestrzennej, systemów GIS, społeczeństwa informacyjnego oraz posługiwania się IIP poprzez budowę i wdrożenie portalu edukacyjnego o GIS,
 • stworzenie odpowiednio wydajnej, skalowalnej i zapewniającej bezpieczeństwo w zakresie dostępu do danych (także wrażliwych) infrastruktury technicznej dla SIP poprzez zakup niezbędnego sprzętu (serwerów wraz z oprzyrządowaniem) oraz oprogramowania podstawowego.

Natomiast do oczekiwanych długofalowych korzyści, płynących ze zrealizowania przedmiotowego projektu wymienić można:

 • podniesienie komfortu zamieszkiwania na terenie Miasta Piekary Śląskie,
 • ożywienie gospodarcze w mieście,
 • zoptymalizowane wykorzystanie majątku Gminy oraz uszczelnienie sytemu podatkowego, przekładające się na poprawę sytuacji finansowej Gminy,
 • usprawnienie działań związanych z utrzymaniem ładu przestrzennego i zagospodarowania terenu,
 • usprawnienie i ułatwienie korzystania z zasobów informacyjnych w postaci interaktywnych kompozycji i zestawień mapowych, szybkiego i prostego przeszukiwania i przeglądania zasobów baz danych,
 • zwiększenie ilości informacji dostępnej dla podmiotów gospodarczych i mieszkańców z zakresu szkolnictwa, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i przyrody, stanu zagospodarowania przestrzennego, komunikacji, turystyki, kultury, z jednoczesną poprawą szybkiego dotarcia do takich informacji,
 • rozwój społeczeństwa informacyjnego, opartego na wiedzy,
 • podwyższenie bezpieczeństwa publicznego,
 • intensywniejsza promocja Gminy Piekary Śląskie.

 

Geoportal miejski

Nowoczesne informatyczne środowisko umożliwiające współpracę użytkowników z administracją publiczną.

Geoportal zarządzania kryzysowego

Miejsce publikowania informacji związanych z bezpieczeństwem.

Portal inwestora

Informacje istotne dla inwestorów. Funkcja badania przydatności inwestycyjnej

Portal metadanych

Pełny zakres bazy danych przestrzennych SIP, katalog biblioteczny" zbiorów danych przestrzennych .

Aplikacja obsługi klientów PZGiK

Aplikacja do zdalnej obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"

Aktualnie serwis przegląda osób: 10 ( ostatnia godzina )
HyperView

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na ten tekst - komunikat nie będzie więcej się pojawiał.
Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.