NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE

Tereny Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Piekarach Śląskich.

oznaczenie: działki nr 902/9; 908/35; 894/6; 896/99; 522/9; 875/7; 877/9; 900/9; 906/35; 568/35; 904/35; 901/9; 905/35 i 907/35.

księga wieczysta:
GL1T/00084942/6;
GL1T/00048738/9;
GL1T/00084940/2;
GL1T/00084941/9;
GL1T/00049585/8;
GL1T/00084943/3;
GL1T/00049584/1

powierzchnia: 19,0740 ha

położenie: Piekary Śląskie, pomiędzy ul. Podmiejską a ul. Pod Lipami, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 911 po jej zachodniej stronie.

właściciel: Gmina Piekary Śląskie

przeznaczenie w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego: A 2 P - tereny działalności produkcyjnej, baz i składów o przeznaczeniu podstawowym: tereny produkcji, magazynów i składów, hurtowni, baz transportowych i sprzętowych, warsztatów samochodowych i naprawczych. Szczegółowe zapisy odnośnie zagospodarowania i zabudowy zawarte są w § 11 uchwały Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym.

skomunikowanie nieruchomości: Skomunikowanie bezpośrednio od strony ul. Pod Lipami oraz pośrednio od strony ul. Podmiejskiej.

opis nieruchomości:

Tereny położone w Piekarach Śląskich, pomiędzy ul. Podmiejską stanowiącą część obwodnicy Piekar Śląskich oraz północnej obwodnicy miasta Bytom (Wrocław – Gliwice – Bytom – Katowice – Kraków), a ul. Pod Lipami (Radzionków), po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 911 (Katowice – Bytom – Tarnowskie Góry – Poznań), w bliskim sąsiedztwie autostrady A-1 oraz węzła "Piekary".

Tereny piekarskiej KSSE usytuowane są w sąsiedztwie Strefy Aktywności Gospodarczej, inwestycyjnych terenów przemysłowych i centrotwórczych oraz terenów zielonych nie przewidzianych pod zabudowę.

Dla części północnej o powierzchni około 10 ha wykonano badania geotechniczne gruntu które wykazały pokłady skał typu dolomity i wapienie, z wierzchnią warstwą naziomu jak gliny pylastej (zwięzłej z kawałkami dolomitu i wapienia).

Północny obszar nie posiada lokalnych zmian rzędnych wysokości aczkolwiek w całości wykazuje spadek w kierunku północno-zachodnim, teren dotychczas użytkowany był rolniczo. Obszar środkowy posiada lokalne różnice wysokości (skarpy, nasypy, zagłębienia), ponadto w tej części występują skupiska drzew i krzewów. Południowy obszar wykazuje równomierny spadek w kierunku południowym (w stronę ul. Podmiejskiej), brak zieleni wysokiej.

Wzdłuż południowo-wschodniej granicy przebiega sieć wodociągowa i teletechniczna, przy południowo-wschodniej granicy, po drugiej stronie DW911 usytuowana jest stacja transformatorowa, wzdłuż północnej i północno-zachodniej granicy przebiega sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna oraz sieć wodociągowa, w obrębie skrzyżowania ul. Pod Lipami z DW911 przebiega kanalizacja sanitarna.
Ponadto przez północny obszar piekarskich terenów KSSE przebiega magistralna sieć wodociągowa oraz niezidentyfikowana podziemna infrastruktura techniczna.