PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, które nabyły nieruchomości na terenie Miasta Piekary Śląskie zobowiązane są do zgłoszenia powstania obowiązku w podatku od nieruchomości.

Zgodnie z brzemieniem art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem (art. 6 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy).

Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu deklaracje na podatek od nieruchomości (osoby prawne) albo informacje w sprawie podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) na drukach według ustalonego wzoru, dostępnych na stronie Urzędu Miasta Piekary Śląskie w zakładce „Podatki i opłaty lokalne”.

Aktualnie obowiązujące stawki podatku od nieruchomości określono w uchwale Nr XVI/196/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

Na terenie Miasta Piekary Śląskie obowiązują zwolnienia z podatku od nieruchomości, które określone zostały w uchwałach:

1. Nr XXIV/362/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano kompleksowy remont lub przebudowę elewacji,

2. Nr XXXVIII/518/14 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na obszarze przeznaczonym do aktywizacji gospodarczej zdegradowanych terenów poprzemysłowych położonych w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego,

3. Nr XVIII/218/16 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości położonych w Piekarach Śląskich w Strefie Aktywności Gospodarczej,

4. Nr XVIII/219/16 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości położonych w Piekarach Śląskich przy ul. Karola Miarki,

5. Nr XVIII/220/16 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości położonych w Piekarach Śląskich pomiędzy ulicami Podmiejską, Pod Lipami i drogą wojewódzką 911.

Powyższe zwolnienia z podatku od nieruchomości w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą traktowane jest jako pomoc de minimis, która udzielana jest zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy d minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z dnia 24.12.2013 r.). Wartość zwolnienia z podatku od nieruchomości łącznie z wartością innej pomocy de minimis uzyskanej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w okresie trzech lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 €, a w przypadku podmiotu gospodarczego działającego w sektorze drogowego transportu towarowego – 100.000 €.

Geoportal miejski

Nowoczesne informatyczne środowisko umożliwiające współpracę użytkowników z administracją publiczną.

Geoportal zarządzania kryzysowego

Miejsce publikowania informacji związanych z bezpieczeństwem.

Portal inwestora

Informacje istotne dla inwestorów. Funkcja badania przydatności inwestycyjnej

Portal metadanych

Pełny zakres bazy danych przestrzennych SIP, katalog biblioteczny" zbiorów danych przestrzennych .

Aplikacja obsługi klientów PZGiK

Aplikacja do zdalnej obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"

Aktualnie serwis przegląda osób: 15 ( ostatnia godzina )
HyperView

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na ten tekst - komunikat nie będzie więcej się pojawiał.
Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.