PROCEDURY INWESTYCYJNE

Celem realizacji planowanej inwestycji konieczne jest podjęcie szeregu czynności formalno-prawnych, zmierzających do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń odnośnie rzeczonego zamierzenia.


I. Sprawy należące do kompetencji Wydziału Gospodarki Przestrzennej.


• Referat Obrotu Nieruchomościami

  1. Zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa, Miasta Piekary Śląskie na prawach powiatu lub Gminy Piekary Śląskie.

  Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy cywilnej w formie pisemnej, pomiędzy właścicielem gruntu (Skarbem Państwa, Miastem Piekary Śląskie na prawach powiatu lub gminą) a wnioskodawcą.

  2. Zezwolenie na budowę w granicy.

  Zezwolenie wydawane jest osobie, która chce realizować inwestycję (budowę) w granicy z nieruchomością gminy lub Skarbu Państwa.


• Referat Postępowań Administracyjnych i Regulacji Prawnych

  3. Obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności gruntowej bądź przesyłu.

  W przypadku braku odpowiedniego dostępu nieruchomości do drogi publicznej lub koniecznością posadowienia urządzeń przesyłowych ustanawia się odpłatnie ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności gruntowej lub odpowiednio służebności przesyłu.


• Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego

  1. Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

  Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

  W art. 29 prawa budowlanego wymienione są obiekty oraz roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia ich wykonania właściwemu organowi.

  Inwestor, spełniający warunki do uzyskania pozwolenia na budowę, może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok.


  2.Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

  Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności: podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

  3. Zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę.

  Dotyczy wniosków zgłoszenia budowy oraz wykonywania robót budowlanych określonych w art. 30 ust 1 ustawy Prawo budowlane.

  4. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

  Zmiana zagospodarowania terenu - w przypadku braku planu miejscowego polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy.

  Nie wymagają wydania decyzji o warunkach zabudowy roboty budowlane:

 • Polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w porozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

 • Niewymagające pozwolenia na budowę.

  Warunki zabudowy wydawane są również dla zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku.


  5. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane:

 • Polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w porozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

 • Niewymagające pozwolenia na budowę.

  Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora. Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego - za wyjątkiem terenów zamkniętych - wydaje Prezydent Miasta. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.


II. Sprawy należące do kompetencji Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami.

  1. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych.

  Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy Prawo wodne jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:
  1) szczególne korzystanie z wód;
  2) regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;
  3) wykonanie urządzeń wodnych;
  4) rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;
  5) długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
  6) piętrzenie wody podziemnej;
  7) gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;
  8) odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych;
  9) wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
  10) wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1.

  Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na:

  1) gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów,
  2) wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót,
  3) wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie
  - na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, jeżeli wydano decyzje, o których mowa w art. 40 ust. 3 i art. 88l ust. 2.

  Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do ziemi ścieków innych niż wymienione w art. 39 ust. 2 pkt 1 może być udzielone, jeżeli wydano decyzję, o której mowa w art. 39 ust. 3. Obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, dotyczy także wytwórcy ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1.

  2. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia.

  W § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) zawarty został katalog przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz tych mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Geoportal miejski

Nowoczesne informatyczne środowisko umożliwiające współpracę użytkowników z administracją publiczną.

Geoportal zarządzania kryzysowego

Miejsce publikowania informacji związanych z bezpieczeństwem.

Portal inwestora

Informacje istotne dla inwestorów. Funkcja badania przydatności inwestycyjnej

Portal metadanych

Pełny zakres bazy danych przestrzennych SIP, katalog biblioteczny" zbiorów danych przestrzennych .

Aplikacja obsługi klientów PZGiK

Aplikacja do zdalnej obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"

Aktualnie serwis przegląda osób: 8 ( ostatnia godzina )
HyperView

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na ten tekst - komunikat nie będzie więcej się pojawiał.
Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.