UZYSKANIE PRAWA DO DYSPONOWANIA GRUNTEM

I. Informacja o nieruchomości.

  1. Ustalenie właściciela nieruchomości oraz zbadanie stanu prawnego nieruchomości.

  Informacje o aktualnym właścicielu, użytkowniku wieczystym, prawach, roszczeniach i ograniczeniach w rozporządzaniu nieruchomością zawarte są w księgach wieczystych, które można przeglądać w systemie elektronicznym po podaniu właściwego numeru księgi wieczystej

  2. Informacja o przeznaczeniu w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  3. Informacje o dostępnej ofercie terenów inwestycyjnych, znajdujących się w zasobach Miasta Piekary Śląskie, można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, pok. nr 212 lub telefonicznie pod numerem 32 77 61 457

II. Nabycie praw do nieruchomości należącej do gminnego, powiatowego zasobu nieruchomości Miasta Piekary Śląskie tudzież zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

  1. Zasady nabywania nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego bądź Skarbu Państwa regulują:
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108),
 • Uchwała Nr XLII/458/09 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 3 września 2009r. w sprawie zasad nabycia i zbycia nieruchomości, stanowiących gminny oraz powiatowy zasób nieruchomości Miasta Piekary Śląskie.

  2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2014 r.; Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) nieruchomości stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa zbywane są w drodze przetargu. Rodzaje przetargów:

  a) przetarg ustny nieograniczony,
  b) przetarg ustny ograniczony,
  c) przetarg pisemny nieograniczony,
  d) przetarg pisemny ograniczony.

  Przetarg ustny organizowany jest w celu uzyskania jak najwyższej ceny w wyniku przetargu. Przetarg pisemny ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty. Przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób. O zastosowanej formie przetargu decyduje jego organizator.

Geoportal miejski

Nowoczesne informatyczne środowisko umożliwiające współpracę użytkowników z administracją publiczną.

Geoportal zarządzania kryzysowego

Miejsce publikowania informacji związanych z bezpieczeństwem.

Portal inwestora

Informacje istotne dla inwestorów. Funkcja badania przydatności inwestycyjnej

Portal metadanych

Pełny zakres bazy danych przestrzennych SIP, katalog biblioteczny" zbiorów danych przestrzennych .

Aplikacja obsługi klientów PZGiK

Aplikacja do zdalnej obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"

Aktualnie serwis przegląda osób: 12 ( ostatnia godzina )
HyperView

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na ten tekst - komunikat nie będzie więcej się pojawiał.
Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.