OCHRONA ŚRODOWISKA

Od 1 lipca 2013 roku w mieście funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. po utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. Z 2012 r., poz. 391) Gmina Piekary Śląskie przejęła od mieszkańców obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi. Na terenie Miasta od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych odpady komunalne odbiera Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich ul. Kotuchy 3.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon i odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych w tym przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii, akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Na terenie zabudowy wielorodzinnej odpady zebrane selektywnie powinny być gromadzone w pojemnikach o pojemności 240 l, 1100l lub 1,5 m3 odpowiednio oznakowanych tzn. poj. niebieski przeznaczony jest na makulaturę, pojemnik zielony przeznaczony jest na szkło, pojemnik żółty przeznaczony jest na odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, pojemnik brązowy przeznaczony jest na odpady biodegradowalne. Na terenie zabudowy jednorodzinnej odpady selektywnie zebrane powinny być gromadzone w dostarczanych przez ZGK Sp.z o.o. w Piekarach Śląskich workach osobno na makulaturę; szkło; tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe. Został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich przy ul. Kotuchy 3.

Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (baterie, akumulatory, lakiery, farby, świetlówki) należy wydzielać z powstających odpadów zmieszanych. Odpady te należy zwracać do punktów ich zbiórki lub wrzucać do oznakowanych pojemników przeznaczonych na te odpady rozmieszczonych na terenie miasta. Wykaz przedmiotowych pojemników znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Odpady te można również dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK.

Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych zgłasza się w formie zlecenia ZGK Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich, których koszt utylizacji ponosi zleceniodawca.

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt AGD) od właścicieli nieruchomości jest realizowana przez mobilny punkt zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego w poszczególnych dzielnicach miasta raz na kwartał - według harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także dostarczać własnym transportem do PSZOK.

Odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę do tego celu w zabudowie wielorodzinnej.

Zużyte opony, które powstały w gospodarstwie domowym należy dostarczyć własnym transportem do PSZOK.

Miasto posiada rozdzielczy system kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wraz z zrealizowaniem w 2010r. Projektu Funduszu Spójności pn.: „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich” na terenie miasta powstało ok. 100 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ok. 21 km sieci wodociągowej, 22 przepompownie ścieków sanitarnych i wód deszczowych, ponadto została zmodernizowana oczyszczalnia ścieków „Północ” i wybudowana nowa oczyszczalnia ścieków „Południe”. Wszystkie wymienione powyżej zamierzenia inwestycyjne i modernizacyjne w konsekwencji doprowadziły do prawie 100% skanalizowania miasta.

Gospodarką wodno-ściekową zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich. Na terenie miasta funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków: oczyszczalnia ścieków „Południe” przy ul. Przyjaźni i oczyszczalnia ścieków „Północ” przy ul. Śląskiej.

Oczyszczalnia ścieków „Południe” jest oczyszczalnią mechaniczno- biologiczną o przepustowości 1545 m3/d, pracującą w oparciu o metodę nieobciążonego osadu czynnego z jednoczesną tlenową stabilizacją osadu. Zlewnię oczyszczalni ścieków „Południe” stanowią dzielnice: Brzeziny Śląskie, Dąbrówka Wielka i Dołki.

Oczyszczalnia ścieków „Północ” jest oczyszczalnią typu mechaniczno – biologicznego o przepustowości 8563 m3/d. Oczyszczalnia pracuje w technologii oczyszczania ścieków metodą nisko obciążonego osadu czynnego z usuwaniem związków węgla, azotu i fosforu na drodze biologicznej z wydzieloną komorą stabilizacji tlenowej osadu. Do oczyszczalni ścieków „Północ” doprowadzane są ścieki z dzielnic: Piekary Śląskie, Brzozowice – Kamienia, Kolonia Józefka, Kozłowa Góra, Lipka i Szarlej.

W 2003 roku Rada Miasta Piekary Śląskie podjęła Uchwałę o przystąpieniu do realizacji „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych”. W ww. Programie mogą uczestniczyć właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach Programu Gmina Piekary Śląskie finansuje ok. 60% kosztów kwalifikowanych zadań związanych (zgodnie z wytycznymi Regulaminu Programu) z termomodernizacją budynku jednorodzinnego, która polegać może na dociepleniu budynku, wymianie starego pieca węglowego na ekologiczny kocioł retortowy lub gazowy lub też zamontowaniu kolektora słonecznego do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

W trakcie realizacji „Obszarowego Programu Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” w latach 2004-2014 wykonano następujące zadania:

  • zainstalowano 654 kotły węglowe retortowe,
  • zainstalowano 148 kotłów gazowych,
  • ocieplono 532 budynki mieszkalne jednorodzinne,
  • zamontowano 347 kolektorów słonecznych

RAZEM 1681 zadań

Na realizację wszystkich powyższych zadań z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uzyskano dofinansowanie w wysokości 12 784 760 zł. a całkowity koszt wszystkich zadań wyniósł 21 109 271 zł.

Zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem w Programie mogą brać udział firmy zajmujące się montażem kotłów, układów solarnych, które posiadają punkt serwisowy na terenie Gminy Piekary Śląskie, oraz firmy budowlane (w zakresie docieplenia ścian i stropów), których wyboru we własnym zakresie dokonuje mieszkaniec.

Geoportal miejski

Nowoczesne informatyczne środowisko umożliwiające współpracę użytkowników z administracją publiczną.

Geoportal zarządzania kryzysowego

Miejsce publikowania informacji związanych z bezpieczeństwem.

Portal inwestora

Informacje istotne dla inwestorów. Funkcja badania przydatności inwestycyjnej

Portal metadanych

Pełny zakres bazy danych przestrzennych SIP, katalog biblioteczny" zbiorów danych przestrzennych .

Aplikacja obsługi klientów PZGiK

Aplikacja do zdalnej obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"

Aktualnie serwis przegląda osób: 13 ( ostatnia godzina )
HyperView

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na ten tekst - komunikat nie będzie więcej się pojawiał.
Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.